องค์ประกอบหลักในการทำงานของเครื่องมือวัดองค์ประกอบหลักในการทำงานของเครื่องมือวัด

เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน

เครื่องมือวัด เป็นอุปกรณ์สำหรับการวัดปริมาณทางกายภาพในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ใช้ในการวัดเพื่อบ่งชี้บอกระยะหรือขนาดในการกำหนดตำแหน่ง ตรวจสอบระยะหรือขนาดความกว้าง ความยาว ความสูงหรือความหนาของวัสดุชิ้นงาน และมีการเปรียบเทียบปริมาณทางกายภาพเหล่านั้น เครื่องมือวัดและวิธีการทดสอบอย่างเป็นทางการโดยทางบริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัด เช่น เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน เครื่องวัดคุณภาพน้ำ  ซึ่งถือว่าเป็นตัวกำหนดการใช้เครื่องมือเป็นวิธีการที่จะบอกความสัมพันธ์ของตัวเลขเหล่านี้เครื่องมือวัดมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีลักษณะ รูปร่างที่แตกต่างกันตามประโยชน์ใช้สอยในงานนั้น ๆ ควรปรึกษาตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัดก่อนทำการสั่งซื้อ โดยทั่วไปการทำงานของเครื่องมือวัดประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ตัวแปรทางฟิสิกส์ {...}

Continue Reading....Continue Reading....